Program Partnerski

Nawigacja:    PP strona główna   Rejestracja |    Prowizje |    Logowanie |    Regulamin

Regulamin Programu Partnerskiego

1. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin dotyczy Programu Partnerskiego eHost. Regulamin obowiązuje wszystkich partnerów zarejestrowanych w programie od dnia 1 kwietnia 2004 roku.
 • Przystąpienie do programu oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego regulaminu, oraz zapoznanie się z jego postanowieniami.
 • Nieprzestrzeganie zasad regulaminu stanowi podstawę do usunięcia konta partnera i nie wypłacenia uzbieranej prowizji.
 • Abonent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, które niezbędne są do zawiązania, rozwiązania, zmiany umowy zlecenia. Dane będą przetwarzane przez firmę eHost zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. Abonent oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo do wglądu i ich modyfikacji. Dane osobowe abonenta nie będą odsprzedawane innym firmom ani osobom trzecim przez eHost.
 • eHost zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Każdy partner zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zaistniałych zmianach.

2. Zasady

 • Do Programu Partnerskiego eHost mogą przystąpić firmy, instytucje oraz osoby prywatne mające ukończone 16 lat.
 • Warunkiem przystąpienia do programu jest zarejestrowanie się i podanie prawdziwych danych osobowych. Przystąpienie do programu oznacza pełną akceptację Regulaminu Programu Partnerskiego.
 • Zadaniem programu jest promocja usług eHost, w sposób nie łamiący internetowej netykiety i zasad nieuczciwej konkurencji.
 • Do programu nie są zaliczane serwery zamówione dla siebie, nie wypłacamy od takich serwerów prowizji.
 • Rozsyłanie SPAMu, reklamowanie eHost na stronach erotycznych oraz inne działania mogące zaszkodzić wizerunkowi eHost są niedozwolone.
 • eHost nie ponosi odpowiedzialności za działania partnerów.

§ 2a Informacja o Przetwarzaniu danych osobowych

 1. Klient powierza Administratorowi danych , w trybie art. 28 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części "Rozporządzeniem") dane osobowe do przetwarzania przez eHost w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Klienta.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych / eHost/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.z 2002r.Nr.101, poz 926 z późniejszymi zmianami) przez eHost w zakresie określonym w danych kontaktowych ( Formularz zamówienia, ,e-mail) umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Klienta.
 4. Klient oświadcza , iż został poinformowany o prawie do wglądu i możliwości dokonywania zmian w zgromadzonych przez Administratora danych, danych osobowych.
 5. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Klient ma także prawo do przenoszenia danych.
 7. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane są udostępniane firmom współpracującym w celu realizacji zamówienia lub świadczenia usług hostingowej jak np. biura rachunkowe, rejestratorzy domen, inne firmy w zakresie niezbędnym do realizacji usług eHost.
 8. Zgodnie z polityką prywatności zamieszczoną na stronie eHost, dane są przetwarzane na czas obowiązywania umowy lub świadczenia danej usługi, a także po zakończeniu umowy / świadczenia usługi w celach: dochodzenia roszczeń wynikających z umowy, statystycznych, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Pani/Pana dane beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji uslug, badz do momentu wyrazenia sprzeciwu przez Panstwa. Dane moga byc rowniez przechowywane po zakonczeniu trwania umowy jednak wylacznie w celu wypelnienia obowiazku prawnego ciazacego na Administratorze, wylacznie na czas zgodny z obowiazujacymi przepisami, przy czym przysluguje Panstwu prawo do "bycia zapomnianym" na wyrazna Panstwa prosbe.
 9. Administrator danych zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych do ich zabezpieczenia poprzez ogólne stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia
 10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Administrator danych zastrzega sobie prawo zamieszczenia adresu URL i nazwy klienta w zestawieniach klientów oraz listach referencyjnych zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej , w tym na stronach WWW eHost. W przypadku braku zgody ze strony klienta jest on zobowiązany powiadomić eHost odrębnym pismem.

3. Płatności

 • eHost wypłaca partnerowi jednorazową prowizję w wysokości ~10% od każdego sprzedanego serwera.
 • Sprzedany serwer to taki który został polecony przez partnera oraz opłacony przez kupującego po okresie testowym.
 • Polecenia wypłaty środków partner może dokonać po uzbieraniu na swoim koncie powyżej 50zł, wypłaty odbywają się przelewem na konto partnera lub przekazem pocztowym (koszty przekazu pocztowego ponosi partner)
 • Po wykonaniu polecenia wypłaty partner powinien wydrukować trzy egzemplarze umowy zlecenia dostępne w panelu i przesłać na adres: eHost, 24-100 Puławy, ul. Cichockiego 13/6 z dopiskiem Program Partnerski

4. Postanowienia końcowe

 • Łamanie zasad Regulaminu Programu Partnerskiego skutkuje wykluczeniem partnera z programu oraz utratą uzbieranych środków.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.